СКАЙМЕДИА ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД

2018-04-10 Мэдээ мэдээлэл Онцлох Үйлчилгээ

2012 оноос 2017 оны 6-р сарын 01-ийг хүртэлх хугацаанд хэрэглэгчтэй байгуулсан “Үйлчилгээний гэрээ”-ний Үйлчилгээ үзүүлэгчийн эрх, үүрэг хэсэгт “Хэрэглэгч үйлчилгээний төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд өр авлага барагдуулах зорилгоор Зээлийн мэдээллийн тухай хууль болон Төв банк /Монгол банк/-тай байгуулсан гэрээний дагуу зээлийн мэдээллийн санд зээлийн ангиллыг бүртгүүлэх, мөн түүнчлэн хууль тогтоомжид заасан бусад арга хэмжээ авах эрхтэй.” гэсэн нэмэлт оруулсныг мэдэгдэж байна.

“СКАЙМЕДИА КОРПОРАЦИ” ХХК