Эрхийн бичиг ашиглах заавар

2023-09-19
  • Эрхийн бичгийн кодыг УТҮ эсвэл ДТҮ-ний хэрэглэгч 777 дугаар дугаарт эрхийн бичгийн сериал дугаарын араас зай аван нууцлалтай кодыг илгээн урамшууллыг идэвхжүүлэх боломжтой.
  • Гар утас, төхөөрөмжийн хөнгөлөлтийг салбар дээрээс авах боломжтой ба зөвхөн лизингийн урьдчилгаа болон гар утас, төхөөрөмж худалдан авах төлбөр төлөх болон хасуулах боломжтой. 
  • Гар утас төхөөрөмж худалдан авахдаа SKYtel-н үндсэн салбарт хандан эрхийн бичиг дээрх код хүчинтэй эсэхийг шалгуулан, хүчинтэй тохиолдолд салбарын ажилтанд эрхийн бичгийг хураалгана.
  • Нэг удаа ашигласан тохиолдолд үлдсэн 2 урамшууллыг ашиглах боломжгүй.
  • Эрхийн бичгээр авч буй бүх үйлчилгээнд ebarimt гарахгүй.
  • Урамшууллын дата багцын үлдэгдлийг 777 дугаар DATA гэж илгээн шалгана.