Гэрээний дугаар болон регистерийн дугаараа оруулна уу.

Гэрээний дугаар

Регистерийн дугаар