Олон улсын дата eSIM   Тайван
Xie Xie 謝謝

 
Хамрах бүс
Тайван
 
Дата
1GB

 
Хугацаа
7 хоног

Xie Xie 謝謝

 
Хамрах бүс
Тайван
 
Дата
3GB

 
Хугацаа
30 хоног

Xie Xie 謝謝

 
Хамрах бүс
Тайван
 
Дата
5GB

 
Хугацаа
30 хоног