Олон улсын дата eSIM   Өмнөд Солонгос
짱 Jjang

 
Хамрах бүс
Өмнөд Солонгос
 
Дата
1GB

 
Хугацаа
7 хоног

짱 Jjang

 
Хамрах бүс
Өмнөд Солонгос
 
Дата
2GB

 
Хугацаа
15 хоног

짱 Jjang

 
Хамрах бүс
Өмнөд Солонгос
 
Дата
5GB

 
Хугацаа
30 хоног