Олон улсын дата eSIM   Турк
Merhaba

 
Хамрах бүс
Турк
 
Дата
1GB

 
Хугацаа
7 хоног

Merhaba

 
Хамрах бүс
Турк
 
Дата
2GB

 
Хугацаа
15 хоног

Merhaba

 
Хамрах бүс
Турк
 
Дата
5GB

 
Хугацаа
30 хоног