SKYMEDIA 3.0 үйлчилгээнд нэвтрэх

Нэвтрэх эрх

IPTV үйлчилгээний хэрэглэгч нэвтрэх хэсэг 2 эрхээр нэвтрэх боломжтой

  • Админ эрх буюу гэрээний дугаараар нэвтрэх
  • Гишүүн эрх буюу KIDS эрхээр нэвтрэх хэсэг байрлана.

Нууц үг

  • Админ эрхийн нууц үгийг системээс үүсгэж өгнө. Энэ нууц үгийг ашиглан видео сангаас контент үзнэ.
  • Нууц үгээ Тусламж цэсний Пин код солих цэсээр солих боломжтой.
  • Гишүүн эрхийн нууц үгийг хэрэглэгч админ эрхээрээ тохируулах боломжтой.