Ипойнт оноо устдаг уу ?

Сүүлийн 24 сар оноогоо зарцуулаагүй бол тухайн дансанд хуримтлагдсан оноог нэгдсэн картын системээс автоматаар устгана.Зарцуулаагүй оноог устгахдаа хамгийн сүүлийн зарцуулалт хийгдэхэд байсан үлдэгдэл оноог устгана.