Хэрхэн байгууллага дээр дугаар авах вэ ?

Шинээр байгууллагын хэрэглэгч болоход 5 болон түүнээс дээш дугаартай байх ба дугаарууд нь дараа төлбөрт, урьдчилсан төлбөрт аль ч байж болно.

Байгууллагын нэр дээр шинэ дугаар авах бол:

  • Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
  • Байгууллагын албан тоот
  • Байгууллагын тамга
  • Байгууллагыг төлөөлж гарын үсэг зурах эрх бүхий төлөөлөгч дээрх бичиг баримтыг бүрдүүлэн SKYtel Plaza төв салбарт ирнэ үү