Үйлчилгээ авах бүртээ албан тооттой ирэх үү ?

Хэрэв таны дугаар дан ганц байгууллагын нэр дээр байдаг бол заавал албан тоотоор үйлчилгээ авах ба давхар хувь хэрэглэгчийн бүртгэл байдаг бол иргэний бичиг баримт болон хуруу уншуулан үйлчилгээ авч болно.

Зөвлөгөө

Албан тоот дээр ямар үйлчилгээ авах, үйлчилгээ авах хэрэглэгчийн РД, овог нэр зэргийг тодорхой бичсэн байна.