Мессеж роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлэхэд барьцаа төлбөр байршуулах шаардлагатай юу?

ДТҮ болон УТҮ-ний хэрэглэгч нэмэлт барьцаа төлбөр байршуулахгүйгээр ашиглах боломжтой.