Мессеж илгээх үнэ тариф?

599 тусгай дугаарт аялах улсынхаа нэрийг мессежээр илгээн үнэ тарифтай танилцах боломжтой.