Роуминг үйлчилгээг аваад хэрэглээгээ хязгаарлаж болох уу ?

Боломжтой. Таны байршуулсан барьцаа төлбөрөөс хамаарч хэрэглээгээ хязгаарлах боломжтой.

 Роуминг төрөл Хэрэглэгч Барьцаа Хэрэглээний
хязгаарлалт
Мессеж роуминг Бүх хэрэглэгч - -
Яриа мессеж роуминг 12 сар болон түүнээс дээш сар
ACTIVE байсан ДТҮ хэрэглэгч
- 200,000
УТҮ хэрэглэгч
Бусад хэрэглэгч 100,000 200,000