Тоурист сим дугаараа хэрхэн идэвхжүүлэх вэ ?
Шинээр дугаараа аваад 213 дугаарт "ON" гэсэн утгыг илгээж шинэ дугаараа идэвхжүүлнэ.