Skynet төхөөрөмж нь хаана ч ашиглаж болох уу?
4G LTE сүлжээ нэвтэрсэн бүх газарт ашиглана. Одоогоор Улаанбаатар болон, нийт аймгийн төвүүдээр 4G LTE сүлжээ нэвтэрсэн байгаа ба сумдад хараахан нэвтрээгүй байгаа.