Хэрхэн гэрээт борлуулагч болох вэ ?
  • Б гэрээт борлуулагч - Улаанбаатар болон Орон нутгийн бүх салбарт хандаж, цахим үнэмлэхээрээ бүртгүүлэх боломжтой.
  • Скайдилер - Улаанбаатар болон Орон нутгийн бүх салбарт хандаж, цахим үнэмлэхээрээ бүртгүүлэх боломжтой.
  • Сервис диллер - Улаанбаатар болон Орон нутгийн зөвхөн үндсэн салбарт хандаж, цахим үнэмлэхээрээ бүртгүүлэх боломжтой.
  • Ezpay дилер - Улаанбаатар болон Орон нутгийн зөвхөн үндсэн салбарт хандаж, цахим үнэмлэхээрээ бүртгүүлэх боломжтой.