TP багцын талаарх мэдээлэл?
Дагалдах үйлчилгээ 29’500₮ 39’500₮ 49’500₮
ҮНДСЭН ХУРД 5 mbps 20 mbps 50 mbps
СУВГИЙН ТОО 110+ 120+ 120+
СУВГИЙН БАГЦ - • Гэр бүлийн суваг • Гэр бүлийн суваг
КОНТЕНТ - 2* кино 10* кино
КИНО БАГЦ - • Кино галлерей • Хүүхдийн кино
• Кино галлерей
НӨХӨЖ ҮЗЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ - + +
SKYGO - - 1
ҮНДСЭН БАГЦ** + + +

Санамж: *Багцад дагалдах кино эрхэд хит тэмдэглэгээтэй кино контент хамаарахгүй.
Санамж: **Өргөн нэвтрүүлгийн телевизүүдийн үйлчилгээний хөлс нь (2500₮-3500₮) сарын суурь хураамжид багтаагүй бөгөөд суурь хураамж дээр нэмэгдэж тооцогдоно.