Төлбөр бодогдох зарчим

Скаймедиа дараа төлбөрт үйлчилгээний зарчмаар төлбөр нь бодогддог. Таны өмнөх сарын хэрэглээний төлбөр дараа сарынх нь 8-нд бодогдож, нэхэмжлэх илгээгддэг ба тухайн төлбөрөө 21-ний өдрийн дотор төлөөгүй тохиолдолд үйлчилгээний эрх хязгаарлагдана.

  • Гүйлгээ хийсэн огноо
  • Төлбөрийн дүн
  • Шилжүүлсэн данс
  • Хүлээн авсан данс
  • Зөв гэрээний дугаар
  • Гүйлгээ олдохгүй бол төлбөр төлсөн банкны хуулга шаардлагатай

Санамж:

  • Тухайн үйлчилгээ хаагдаж байгаа сард үйлчилгээгээ бүрэн ашиглаагүй байсан ч сонгосон багцын төлбөр бүтэн бодогдохыг анхаарна уу.