Шинэ хэрэглэгч болоход ямар бичиг баримт шаардлагатай вэ?
  • Цахим үнэмлэх эсвэл хурууны хээ үншигчийн мэдээллийг үндэслэх
  • Шаардлагатай тохиолдолд хүчинтэй хугацаа дуусаагүй лавлгааны хуулбар, орон сууцны өмчлөгч болохыг нотолсон бичиг баримт
  • Орон сууцны өмчлөгч бус тохиолдолд эд хөрөнгийн эзэмших эзэмших, ашиглах үндэслэл болох бичиг баримтын (гэрээ, хэлцэл) хуулбар