Багцаа хэрхэн солих вэ?

Та өөрийн хэрэглээнд тохируулж багц шилжилт хийх боломжтой.

Багцаа солихыг хусвэл:

  • Өөрт ойр байрлах үйлчилгээний салбарт хандан хүсэлт гаргана.
  • SKYmedia вэбсайт-р хандан багцаа шилжүүлэх боломжтой.
  • ТВ-н Цахим салбарт хандан багцаа шилжүүлж болно.

Багц шилжих захиалга өгсөн бол шууд шилжих боломжтой юу?

  • UP багцаас бусад багцын хувьд багцын захиалга өгсөн өдрөөсөө эхлэн шинэ багцаа ашиглах боломжтой.
  • UP багц хоороонд шилжих захиалга өгсөн тохиолдолд сар бүрийн 1-ний өдөр багц шилжинэ.