Дугаарын эзэмших эрхийг хэрхэн шилжүүлэх вэ?

Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дугаарынхаа нэрийг шилжүүлэх тохиолдолд шилжүүлэн авч буй болон өгч буй хоёр тал хоёулаа өөрсдийн биеэр, бичиг баримттайгаа үндсэн салбарт хандан шилжүүлэх боломжтой.

*Эзэмших эрх шилжүүлэхэд төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх шаардлагатай ба сар бүрийн 6-30 өдрүүдэд уг үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой.