Яаж нэгж зээлэх вэ?

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч 100-с доош нэгжтэй, зээлийн үлдэгдэлгүй хэрэглэгч авах боломжтой.

Мессежээр идэвхжүүлэх утга Тусгай дугаар УТҮ тариф
Нэгж зээлэх заавар
/зээлэх нэгжийн хэмжээ/
1530 Зээлсэн нэгжийн 10%-ийн цэнэглэлтээс төлнө.