1 2 3 A
4 5 6 B
7 8 9 *
0

Хайх дугаарын эхний орон 9 гэсэн цифрээр эхлүүлэн * тэмдэгт ашиглан хайна уу.

    Эхний 4 оронг сонгож, A,B болон * тэмдэгт ашиглан хайна уу!