M2M үйлчилгээ

Төхөөрөмжөөс төхөөрөмжид хандах, хянах, удирдахтай холбоотой дата болон мессеж хэлбэрээр өгөгдөл дамжуулах үйлчилгээг санал болгож байна.

M2M үйлчилгээг сонгох шалтгаан

Үүрэн холбооны дэд бүтцээр дамжуулан төхөөрөмж хооронд өгөгдөл дамжуулах ба энэ нь хамгийн энгийн,
найдвартай шийдэл юм.

    Салбар бүрийн онцлог хэрэгцээнд тохирсон

    Төхөөрөмжүүдийг төвлөрсөн нэг цэгээс хянах, удирдах боломжтой

    Монгол орон даяар нэвтэрсэн өргөн сүлжээнд ашиглах боломжтой