ДУУДЛАГА ХАДГАЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дуудлага хадгалах үйлчилгээг идэвхжүүлснээр таны утас холбогдох боломжгүй үед ирсэн дуудлагын мэдээллийг мессэжээр танд илгээнэ.

Дуудлага хадгалах vйлчилгээ нь таны утас сүлжээнээс гарсан, тэжээлээс салсан үед тань руу залгасан дугааруудын мэдээлэл таны утсанд мессежээр ирэх үйлчилгээ

  1. Идэвхжүүлэх заавар
    On callkeeper 156156
  2. Цуцлах заавар
    Off callkeeper 156156

Үнэ тариф

Үйлчилгээний төрөл
Үнэ тариф

МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгч

Үнэгүй

Бусад дараа төлбөрт хэрэглэгч

500₮ (1 сар)

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчид

40₮ (1 өдөр)