НЭГЖ ЗЭЭЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч 100-с доош нэгжтэй үедээ нэгжийн зээл авах боломжтой.

Зээлэх нэгжийн хэмжээ бичээд 1530 дугаарт мессэж илгээнэ.

Зээлсэн нэгжийн 10% нэмэгдэж тооцогдоно. Жишээ нь: Та 1000 нэгж зээлсэн бол 1100 төгрөг буцааж төлөгдөнө.

Боломж

Зээлэх боломжтой нэгжийн дүн

Дугаараа 1 хүртэл жил ашигласан бол 100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000
Дугаараа 2 ба түүнээс дээш жил ашигласан бол 1500, 2000, 2500, 3000