ДУГААР/СИМКАРТ

Дугаар симкарттай холбоотой нэмэлт мэдээллүүд

Үнэ тариф

Үйлчилгээний төрөл
Үйлчилгээний тариф
Нэмэлт мэдээлэл
Багц ахиулах
0 төг
Багц бууруулах
5000 төг
Дугаар солих
20000 төг
Хэрэглэгч өөрийн ашиглаж буй дугаарын сүүлийн 4 оронг солиулах боломжтой
Дугаар хадгалах
0 төг
Хэрэглэгч дугаараа хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд өөрийн биеэр цахим үнэмлэхтэйгээ үйлчилгээний салбарт ирж дугаараа түр хаалгана.
Дугаар хадгалах
5000 төг
Дугаар үнэгүй хадгалах хугацаанаас хойш буюу 4 дэх сараас эхлэн сар бүр *5,000₮-ийн төлбөртэй байна. Дугаараа хадгалуулах хэрэглэгч өөрийн биеэр, цахим үнэмлэхтэйгээ үйлчилгээний салбарт ирж тухайн өдрийг хүртэлх үйлчилгээний төлбөрөө төлөн, дугаар хадгалуулах үйлчилгээг авах боломжтой.
Гэрээ шилжүүлэх
0 төг
Хэрэглэгч өөрийн нэр дээр эзэмшиж буй дугаарыг бусдын нэр дээр шилжүүлэх үйлчилгээг хэлнэ
Ярианы дэлгэрэнгүй жагсаалт
2000 төг

Хэрэглэгчийн ярианы дэлгэрэнгүй жагсаалт А4-ийн 2 хуудас цааснаас хэтэрсэн тохиолдолд хэрэглэгч 2000₮ төлнө.

Сим карт сэргээх (IMSI )/дугаар бүрт/
5000 төг