Телемаркетинг үйлчилгээний нэмэлт мэдээлэл

Телемаркетинг үйлчилгээний нэмэлт мэдээлэл

Телемаркетинг үйлчилгээний үнийн санал

Телемаркетингийн үйлчилгээ Хэрэглэгчийн тоо Урьдчилсан төлбөрт Дараа төлбөрт VIP Сүлжээ Хэмжих нэгж
Мессеж маркетинг 1,000 - 20,000 10₮ 20₮ 50₮/9110,9111,9191/ СКАЙТЕЛ 1 мессеж
20,001 -ээс дээш 15₮
Мессеж судалгаа 1,000 - 5,000 200₮ 250₮ 500₮ СКАЙТЕЛ 1 мессеж
5,001 - 10,000 150₮ 200₮
10,001 -ээс дээш 100₮ 150₮
Утсаар сурталчилгаа хүргэх, судалгаа авах Хэрэглэгчийн тоо хамаарахгүй 100₮ 200₮ 300₮/OFF NET/ БҮХ СҮЛЖЭЭ 1 МИНУТ

Телемаркетингийн үйлчилгээ Байгууллагын хэрэглэгч Хугацаа Сүлжээ Контент байршуулах
Бизнес дуудлага буюу Скаймелоди 5000₮ 1 САР СКАЙТЕЛ 50,000₮
Телемаркетингийн үйлчилгээ Нэг мессэж
СКАЙтелийн сүлжээнд Бусад сүлжээнд
Веб мессеж 25₮ 55₮

ТЕЛЕМАРКЕТИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨНГӨЛӨЛТ, УРАМШУУЛЛЫН ОДООГИЙН НӨХЦӨЛ
Хамрагдах үйлчилгээ Орлогын дүн/₮/ Урамшуулал тооцох хувь Нэмэлт тайлбар
БҮХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХАМРАГДАНА 3,000,000 - 5,000,000 3% Тухайн компанийн улирлын захиалгын үнийн дүнгээр тооцно
5,000,001 - 10,000,000 4%
10,000,001 - 15,000,000 5%
15,000,001 - с дээш 6%

Телемаркетинг үйлчилгээг авах зааварчилгаа

 1. ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ ТАНИЛЦАХ
  Захиалагч телемаркетингийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй сайтар танилцана

 2. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ
  Захиалагч телемаркетингийн үйлчилгээ авахын өмнө заавал гэрээ байгуулах ёстой ба тухайн гэрээ нь нэг жилийн хугацаанд хүчин төгөлдөр байх болно

 3. ЗАХИАЛГА ӨГӨХ
  Захиалагч телемаркетингийн үйлчилгээний захиалгыг дараах байдлаар өгч болно
  • Онлайнаар захиалга өгөх: /telemarketing.skytel.mn/
  • И-мэйлээр захиалга өгөх: /info@skymass.mn/
  • Скайтелийн төв дээр ирж захиалга өгөх

 4. ТӨЛБӨР ХИЙХ
  Захиалагч телемаркетингийн үйлчилгээний төлбөрийг үйлчилгээ авахын өмнө заавал шилжүүлсэн байх ёстой ба дараах байдлаар төлбөрийг шилжүүлж болно
  • Онлайнаар төлбөр төлөх: /telemarketing.skytel.mn/
  • Банкаар төлбөр төлөх:
   Төрийн банк - 106 000 00 2843
   TDB - 499 008 171
   Голомт банк - 110 204 7208
   Хаан банк - 503 800 3478
  • Скайтелийн төв дээр ирж төлбөр төлөх

 5. ЗАХИАЛГЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ
  Захиалагч телемаркетингийн үйлчилгээний захиалга болон төлбөрийг шилжүүлсэн тохиолдолд телемаркетингийн үйлчилгээний захиалгыг гүйцэтгэх болно

 6. ТАЙЛАН ГАРГАХ
  Захиалагч байгууллагын захиалгыг гүйцэтгэснээс хойш ажлын 1 - 3 хоногийн хугацаанд захиалгын гүйцэтгэлийг дараах байдлаар гаргаж өгөх болно
  • Онлайнаар тайлан өгөх: /telemarketing.skytel.mn/
  • И-мэйлээр тайлан өгөх: /Гүйцэтгэлийг Excel файл болон цаасан байдлаар илгээнэ. Захиалагч өөрийн биеэр скайтелийн төв байран дээр ирж, тамга тэмдэгтэй захиалгын гүйцэтгэлийг авч болно.

Бүртгүүлэх маягт татаж авах

Та маягтыг эндээс татаж авна уу.

Лояалти Оноо, үйлчилгээгээ хэрхэн шалгах вэ?

Та гар утаснаасаа 1505 тусгай дугаарт мессэж илгээн ЛОЯАЛТИ оноогоо шалгах боломжтой. /Скайтелын хэрэглэгчид үнэ төлбөргүй/

Хэрэглээгээ шалгах Мессэжээр илгээх утга Илгээх тусгай дугаар
Нийт лояалти оноо Onoo

1505

Нийт ярианы эрх Call
Нийт мессэж эрх Sms
Нийт нэмэлт үйлчилгээний эрх Vas
Нийт дата эрх Data
Нийт Smart багц үйлчилгээний эрх Smart

Оноогоо бусдад шилжүүлэх үйлчилгээ

Оноо шилжүүлэх бүрт 10% шимтгэлтэй

Ашиглах заавар
9120XXXX 500 1505

Шимтгэл нь шилжүүлж буй хэрэглэгчийн СКАЙ ЛОЯАЛТИ онооноос хасагдана

Оноогоо хоног болгох үйлчилгээ

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид ашиглах боломжтой

Ашиглах заавар
1U 1505

00 оноо = 1 Хоног

1 хоног = 1U; 2 хоног = 2U; 3 хоног = 3U; . . . . . . 30 хоног = 30U